CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 


odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób wymienionych w umowie ubezpieczenia, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, z tytułu szkód w mieniu lub na osobie, wyrządzonych osobom trzecim działaniem lub zaniechaniem mającym miejsce w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego w dwóch wariantach:
-  z ryzykiem zalania oraz
-  bez ryzyka zalania.
Ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na terenie Polski, jak również krajów europejskich. Ubezpieczenie dotyczy również, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, odpowiedzialności cywilnej pomocy domowej zatrudnionej przez osobę objętą ubezpieczeniem, w odniesieniu do szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku ze świadczeniem takiej pomocy na jej rzecz.
Charakter świadczenia ubezpieczeniowego. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel:
- wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu lub
- broni osoby ubezpieczonej przed nieuzasadnionym roszczeniem.
Ubezpieczyciel pokrywa także:
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub wartości szkody,
- niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.
Jeżeli w wyniku wypadku, który powoduje odpowiedzialność Ubezpieczonego, objętą ochroną ubezpieczeniową, zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie związanych z tym kosztów.

Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się za pomocą Formularza. Przesłane dane zostaną aplikowane do wniosku o ubezpieczenie, na podstawie którego ubezpieczyciel wystawi polisę ubezpieczeniową, a następnie prześle ją pocztą do Klienta. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia (polisie), jednak nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki.

Wysokość składki oraz dostępne Warianty ubezpieczenia podane zostały w Formularzu.

 

Proszę, poleć tę stronę znajomym!

Tutaj wpisz adres e-mail:

 Nowości