CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Ubezpieczenie zobowiązań spółki - mechanizm działania.

1- Czynnością poprzedzającą podjęcie jakichkolwiek działań faktycznych w zakresie realizacji programu „Bezpieczne udziały” w przedsiębiorstwie, jest wypełnienie formularza oraz udzielenie brokerowi: Marek R. Jankowski, pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w zakresie czynności związanych z przygotowaniem umowy ubezpieczenia, w rozumieniu Ustawy z dnia 22 maja 2003 r „O pośrednictwie ubezpieczeniowym”.

2- Przed przystąpieniem do realizacji programu, należy zgodnym oświadczeniem wspólników (w formie wymaganej przez KSH dla danego rodzaju spółki) wyznaczyć wartość rynkową spółki, która będzie w prostej mierze wyznacznikiem sum ubezpieczenia dla każdego ze wspólników. Pomocnym w wyznaczeniu wartości rynkowej spółki może być uśredniony roczny obrót za ostatnie 3 lata lub jej wartość księgowa, a w przypadku spółek o małej wartości księgowej a znacznej rynkowej np. ranking publikowany przez wydawnictwa branżowe.

3- W zależności od deklarowanej sumy ubezpieczenia, stosuje się odpowiednie procedury oceny ryzyka, tzw. underwriting.

4- Zgodnie z art. 831 § 1 KC ubezpieczający wskazuje osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia. Uprawnionymi w programie „Bezpieczne udziały” są spadkobiercy wspólnika, wymienieni w prawomocnym postanowieniu sądu,. Takie rozrządzenie z polisy gwarantuje pełne pokrycie ewentualnych zobowiązań finansowych spółki i zgodnie z umową spółki wyczerpuje je.

5- Do programu mogą przystąpić wspólnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie przekroczyli 64 lat. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczyciel może wyrazić zgodę na objęcie ubezpieczeniem wspólnika w wieku do 69 roku życia.

6- Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres 5 lat z zastosowaniem mechanizmu „gwarancji składki”. Oznacza to, że bez względu na upływający czas, składka nie będzie rekalkulowana co roku i zostanie utrzymana na takim samym poziomie przez ten okres.

7- Dla zapewnienia najwyższej jakości programu oraz gwarancji wykonania umowy, umowa ubezpieczenia będzie reasekurowana w wiodącym światowym towarzystwie reasekuracyjnym. Koszt reasekuracji ponosi ubezpieczyciel.

8- W przypadku spółek, w których spadkobiercy mogą dziedziczyć ujemną wartość udziałów, umowa spółki może przewidywać, że suma ubezpieczenia przeznaczona będzie w części lub całości na pokrycie zobowiązań wobec spółki.

9- W przypadku zgonu jednego lub kilku wspólników, kiedy pozostali wspólnicy żyją, umowa ubezpieczenia trwa nadal.

10- Na wniosek ubezpieczającego, za dodatkową składkę, do umowy ubezpieczenia można włączyć:

a- świadczenie z tytułu wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania (zawał mięśnia sercowego, by-pass, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby, oponiak mózgu, zapalenie mózgu) zgodnie z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dodatkowego może wynosić 20% sumy ubezpieczenia podstawowego, jednak nie więcej niż 500.000 zł

b- świadczenie z tytułu trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku wypadku. Suma ubezpieczenia dodatkowego może wynosić 30% sumy ubezpieczenia podstawowego, jednak nie więcej niż 800.000 zł.


Nowości