CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Ubezpieczenie zobowiązań spółki - opis programu.

  program oparty jest na zasadzie ubezpieczenia grupowego na życie, bez limitu sumy ubezpieczenia,

  suma ubezpieczenia każdego ze wspólników jest iloczynem % ilości posiadanych przez niego udziałów i wartości rynkowej spółki,

  wartość spółki określana jest w zgodnym oświadczeniu wspólników podjętym na mocy uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników lub zwykłej uchwały wspólników, w zależności od rodzaju spółki,

  łączna suma ubezpieczenia wszystkich wspólników powinna odzwierciedlać realną  wartość spółki, określoną za pomocą standardowych parametrów finansowych: obrót, majątek, wartość księgowa, wynik finansowy itp.,

  suma ubezpieczenia obowiązywać będzie przez kolejny rok lub „do zmiany”, na mocy stosownego oświadczenia wspólników w przypadku podwyższenia lub zmniejszenia wartości spółki,

  istnieje możliwość włączenia mechanizmu automatycznej indeksacji (podniesienia) sumy ubezpieczenia o podwojony wskaźnik inflacji publikowany przez GUS za rok ubiegły,

  ubezpieczającym jest spółka,

  ubezpieczonym jest każdy ze wspólników, co do którego mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące spadku w odniesieniu do udziałów w spółce,

  ubezpieczający za zgodą i wiedzą ubezpieczonego wskazuje uprawnionych do odbioru świadczenia na wypadek zgonu ubezpieczonego,

  uprawnionymi są jedynie osoby wymienione w prawomocnym postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku,

  zmiany uprawnionych może dokonać wyłącznie ubezpieczający,

  świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie osobom (fizycznym lub prawnym) wymienionym w prawomocnym postanowieniu sądu o nabyciu praw do spadku,

  koszt ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia wspólników będących pracownikami spółki, jest kosztem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest też przychodem pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  do umowy ubezpieczenia można włączyć pracowników zatrudnionych w spółce, nie będących udziałowcami. Suma ubezpieczenia może być  równowartością najwyższej spodziewanej odprawy pośmiertnej 1

  w umowie ubezpieczenia nie stosuje się karencji,

  świadczenie zostanie wypłacone w terminie 30 dni od przedstawienia przez osobę uprawnioną prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.


1 Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, pracodawca może zastąpić wypłatę odprawy pośmiertnej świadczeniem ubezpieczeniowym. Składka jest kosztem działalności przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak wypłacona odprawa nie podlega opodatkowaniu. Włączenie pracowników do programu w większości przypadków powoduje zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego, tym samym obniżenie kosztów całości przedsięwzięcia.
Nowości