CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Ubezpieczenie zobowiązań spółki wobec spadkobierców zmarłego wspólnika.

gon jednego ze wspólników jest momentem, w którym spółka staje w obliczu poważnego problemu – spłaty zobowiązań wobec spadkobierców, które to wynikają z Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych, umowy spółki czy wreszcie zasad współżycia społecznego i norm moralnych.

Problemy, z jakimi przychodzi się wtedy zmierzyć, dotyczą kilku aspektów: prawidłowej wyceny wartości spółki, a co za tym idzie wartości udziałów zmarłego wspólnika, formy wypłaty zobowiązania, terminu zaspokojenia spadkobierców czy wreszcie pozyskania środków na pokrycie tych zobowiązań. Orzecznictwo sądowe pokazuje jak skomplikowane i długotrwałe może być postępowanie z powództwa spadkobierców.

W przeważającej większości przypadków umowy spółek przewidują postępowanie na wypadek śmierci udziałowca lub udziałowców, często z jednoczesnym zakazem wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika. To jednak nie wszystko, bo zobowiązanie finansowe pozostaje i trzeba się z niego wywiązać.

Stosowane dotychczas rozwiązania pozostawiały wiele do życzenia. Najczęściej stosowanym sposobem na pozyskanie niezbędnych środków do zaspokojenia spadkobierców było wzajemne ubezpieczenie na życie. Wykorzystywane do tego celu klasyczne ubezpieczenia nie dawały gwarancji osiągnięcia zamierzonego celu z kilku względów. Ubezpieczony mógł swobodnie, bez niczyjej wiedzy konfigurować listę osób uprawnionych (często niebędących spadkobiercami ustawowymi). W przypadku, kiedy w spółce uczestniczyło wielu wspólników, uposażonymi byli albo pozostali wspólnicy, albo spółka, albo spadkobiercy. Brak jasnych i zrozumiałych mechanizmów powodował, że ubezpieczenia takie nie cieszyły się zbytnią popularnością. Oczywiście na brak zainteresowania wpływ miała niewątpliwie wysoka cena, jaką trzeba było zapłacić za indywidualne ubezpieczenie na życie.

Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów, stworzyliśmy mechanizm zabezpieczenia interesów wszystkich: spółki, wspólników i ewentualnych spadkobierców. Z pomocą przyszedł nam ustawodawca, nowelizując zapisy Kodeksu Cywilnego.

Nowości