CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

 bezpieczenia grupowe to nadal najczęstsza forma ubezpieczeń na życie w Polsce. Dlatego też, poza formą indywidualną, oferujemy Państwu możliwość restrukturyzacji programów z zachowaniem formuły grupy ubezpieczonych. Jest kilka powodów, dla których należy taką restrukturyzację przeprowadzić, a sama zmiana zasad funkcjonowania ubezpieczeń grupowych jest niekłopotliwa i przynosi wymierne korzyści.

  powodów dla których warto i należy zmienić program ubezpieczenia grupowego:

  kroki do zmiany zasad ubezpieczenia grupowego na życie pracowników

Ministerstwo Finansów w swojej opinii wskazuje, że ubezpieczenia grupowe zawarte w formie umowy pracodawcy (jednostki finansów publicznych) z ubezpieczycielem są niezgodne z prawem, szczególnie Ustawą o finansach publicznych,

Należy outsourcerowi (przyszłemu ubezpieczającemu, czyli nam) przekazać wszystkie niezbędne informacje o programie. Do tego służy prosty formularz, który możecie Państwo wypełnić tutaj.

Komisja Nadzoru Finansowego rozpatruje możliwość negatywnej oceny udziału osób obsługujących oraz ubezpieczających bez zezwolenia (związki zawodowe, stowarzyszenia, kluby itp.) w procesie zawierania i realizacji umów ubezpieczenia grupowego,

Na podstawie ofert ubezpieczycieli, ocenimy możliwość zmiany programu na warunkach, jakich oczekują ubezpieczeni (zakres świadczeń, składka, system obsługi itp.). Raport o możliwości zmian zostanie przekazany jednostce w formie pisemnej.

Zmiana programu grupowego na program lojalnościowy w klubie, jest rozwiązaniem pozbawiającym pracownika jakiegokolwiek wpływu na kształt i jakość swojego ubezpieczenia,

Jeżeli pracownicy zaakceptują proponowaną ścieżkę restrukturyzacji, przystąpimy do uruchomienia programu w danej jednostce organizacyjnej

Po zmianie zasad ubezpieczenia, ubezpieczeni pracownicy będą reprezentowani przez profesjonalistę który legitymuję się jednym z najwyższych ubezpieczeń swojej odpowiedzialności (1.500.000 €), przez którego odzyskają możliwość sterowania programem,

Wdrożenie wybranego modelu obsługowego. Cała restrukturyzacja potrwa najwyżej miesiąc.

Na 128 restrukturyzowanych dotychczas programów, w 116 nastąpiła poprawa warunków ubezpieczenia z zachowaniem dotychczasowej składki. W pozostałych 12 programach warunki i składka pozostały takie same,


Ubezpieczeni pracownicy nie ponoszą żadnych kosztów,


Pracodawcy pozbywają się odpowiedzialności za umowy ubezpieczenia, nie związane z ich działalnością, co zapobiega ewentualnym konsekwencjom ze strony organów kontrolujących, np. RIO.

 
UWAGA! Jeżeli reprezentujecie Państwo grupę spoza sektora finansów publicznych,
proszę kliknąć ten link i przesłać wiadomość. Pomożemy!


 MENU     Wstecz?     Wypełnij formularz zmiany programu
Nowości