CENTRUM SZKOLEŃ DLA
JEDNOSTEK FINANSÓW
PUBLICZNYCH 

Tutaj możesz przeczytać treść
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
Słowniczek pojęć ubezpieczeniowych "Ochrona Prawna".Adwokat

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego

Działalność gospodarcza

Kancelaria prawna

Koszty notarialne

Koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym

Koszty podróży ubezpieczonego do sądu zagranicznego

Koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym

Koszty postępowania administracyjnego

Koszty postępowania egzekucyjnego

Koszty postępowania sądu polubownego

Koszty sądowe

Ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń

Ochrona prawna i porada prawna w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego

Ochrona prawna w sądowych sprawach podatkowych

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych

Osoba uprawniona - ubezpieczony

Osoby trzecie

Pojazdy

Pokrycie kosztów rzeczoznawcy  

Porada prawna dotycząca wypadków komunikacyjnych i wszelkich zdarzeń w ruchu drogowym  

Porada prawna w zakresie prawa cywilnego

Posiadacz

Ubezpieczający

Ubezpieczony

Uprawniony kierowca lub pasażer

Wynagrodzenie adwokata

Zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną

 1) adwokat - adwokat albo radca prawny zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Do zagranicznych podmiotów uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej stosuje się odpowiednio postanowienia OWU dotyczące adwokatów;    Przewiń stronę

2) doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego - udzielenie przez adwokata bezpośredniej ustnej lub pisemnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego lub spadkowego. Stan faktyczny, którego dotyczy porada musi podlegać prawu polskiemu;   Przewiń stronę

3) działalność gospodarcza - zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły;    Przewiń stronę

4) działalność rolnicza - działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;   Przewiń stronę

5) Kancelaria Prawna - działający w sposób i w formie przewidzianej w przepisach prawa dla świadczenia pomocy prawnej profesjonalny zespół prawników, kierowany przez osoby z uprawnieniami radcy prawnego bądź adwokata, świadczący usługi, z których na warunkach określonych w niniejszych warunkach ubezpieczenia mogą korzystać osoby ubezpieczone;    Przewiń stronę

6) koszty notarialne - wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa opłaty za wymagane przez prawo czynności notarialne pozostające w niezbędnym związku ze sprawami objętymi zakresem ubezpieczenia;    Przewiń stronę

7) koszty opinii rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym - wynagrodzenie rzeczoznawców w postępowaniu przedsądowym, jeżeli skorzystanie z ich usług jest niezbędne do dochodzenia przez Ubezpieczonego jego praw w postępowaniu sądowym (w sprawach objętych zakresem ubezpieczenia) albo do ustalenia szans takiego procesu; Ubezpieczyciel pokrywa koszty rzeczoznawców z listy Ubezpieczyciela bądź uzgodnionych wcześniej z Ubezpieczycielem;    Przewiń stronę

8) koszty podróży Ubezpieczonego do sądu zagranicznego

-  koszty wynikłe w związku z podróżą Ubezpieczonego w obie strony na posiedzenie sądu zagranicznego jeżeli stawiennictwo Ubezpieczonego było obowiązkowe, obliczane wg następujących zasad:

a) koszt przejazdu koleją w wagonie drugiej klasy albo

b) koszt przelotu samolotem liniowym w klasie ekonomicznej, jeżeli odległość wynosi ponad 1 500 km,

c) koszt przejazdu własnym samochodem zgodnie z przepisami o podróżach służbowych obowiązującymi w dniu rozpoczęcia podróży. Koszty te pokrywane są do wysokości kosztów przewidzianych dla podróży na podstawie pkt. a) lub b), w zależności od odległości wskazanych w tych punktach,

d) koszty należnych diet i koszty noclegu zgodnie z przepisami o podróżach służbowych obowiązujących w dniu rozpoczęcia podróży;    Przewiń stronę

9) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym   składana przez Ubezpieczonego jako oskarżonego kwota w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania; koszty te są wykładane przez Ubezpieczyciela w formie nie oprocentowanej pożyczki, do zwrotu której Ubezpieczony jest zobowiązany z chwilą ustania poręczenia majątkowego bądź z chwilą orzeczenia przepadku przedmiotu poręczenia;    Przewiń stronę

10) koszty postępowania administracyjnego - regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa koszty związane z postępowaniem administracyjnym, obejmujące opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, do których poniesienia lub zaliczkowego uiszczenia Ubezpieczony jest zobowiązany - w szczególności opłaty oraz należności świadków i biegłych;    Przewiń stronę

11) koszty postępowania egzekucyjnego - regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa koszty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, do których uiszczenia Ubezpieczony jest zobowiązany w przypadku, gdy występuje jako egzekwujący wierzyciel a także koszty, które jest zobowiązany pokryć w przypadku, gdy występuje jako egzekwowany dłużnik;    Przewiń stronę

12) koszty postępowania sądu polubownego - koszty prowadzenia postępowania przed sądem polubownym aż do zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego, do wysokości 150% kosztów sądowych, które powstałyby przed właściwym państwowym sądem pierwszej instancji;    Przewiń stronę

13) koszty sądowe - regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa koszty związane z postępowaniem sądowym cywilnym, sądowym karnym bądź sądowo-administracyjnym, obejmujące opłaty i wydatki, do których poniesienia lub zaliczkowego uiszczenia Ubezpieczony jest zobowiązany -w szczególności:

a)opłaty sądowe oraz należności świadków i biegłych w postępowaniu cywilnym,

b)opłaty sądowe i zwrot wydatków - w postępowaniu sądowo-administracyjnym;    Przewiń stronę

14) ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych - obrona interesów związanych z dochodzeniem własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, których następstwem jest szkoda na mieniu lub na osobie, a które nie wynikają z czynności prawnej (także roszczenia, w związku z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny); ochrona prawna przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych nie obejmuje obrony przed roszczeniami z tytułu czynów niedozwolonych;    Przewiń stronę

15) ochrona prawna i porada prawna przy dochodzeniu odszkodowań za przymusowy ubój zwierząt - dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa bądź zobowiązanego na podstawie przepisów prawa organu lub urzędu, związanych z wydaniem przez uprawniony organ administracji publicznej decyzji w przedmiocie przymusowego uboju zwierząt, których właścicielem jest Ubezpieczony, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego należącego do Ubezpieczonego;    Przewiń stronę

16) ochrona prawna i porada prawna umów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą - obrona interesów związanych z umowami zawieranymi przez Ubezpieczonego, związanymi z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą - w szczególności umowami kontraktacji, zakupu i sprzedaży płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zakupu środków służących do prowadzenia działalności rolniczej; ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również spraw związanych z dopłatami bezpośrednimi z budżetu Państwa;    Przewiń stronę

17) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa karnego i wykroczeń - obrona w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia w związku z zarzutem popełnienia przestępstwa albo wykroczenia. W przypadku kary pozbawienia wolności lub grzywny przekraczającej 1.000 zł, ubezpieczenie obejmuje dodatkowo, przy każdym zdarzeniu objętym ubezpieczeniem, łącznie nie więcej niż wnioski: o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie lub rozłożenie spłaty na raty;    Przewiń stronę

18) ochrona prawna i porada prawna w postępowaniu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego - obrona interesów prawnych w postępowaniu w przypadku zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazdu;    Przewiń stronę

19) ochrona prawna w sądowych sprawach podatkowych -obrona interesów prawnych w zakresie prawa podatkowego na etapie postępowania sądowego; ochrona prawna w sądowych sprawach podatkowych obejmuje zarówno obronę przed roszczeniami jak i dochodzenie roszczeń wynikających z prawa podatkowego (w odniesieniu do spraw podatkowych nie przysługuje ochrona w ramach ubezpieczenia porady prawnej);    Przewiń stronę

20) ochrona prawna i porada prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - obrona interesów prawnych ze stosunków pracy oraz ze stosunków zatrudnienia urzędników państwowych i samorządowych, w zakresie odpowiadającym stosunkowi pracy, a także sądowa obrona interesów prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych;    Przewiń stronę

21) ochrona prawna i porada prawna w zakresie umów i praw rzeczowych - obrona interesów prawnych z tytułu umów i praw rzeczowych (tj. praw, o których mowa w Księdze II Kodeksu Cywilnego) dotyczących zakresu ubezpieczenia; ochrona prawna umów obejmuje zarówno obronę przed roszczeniami jak i dochodzenie roszczeń wynikających z umów;    Przewiń stronę

22) osoba uprawniona - Ubezpieczony lub inna osoba lub podmiot uprawniony do świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia;    Przewiń stronę

23) osoby trzecie - wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym (osoby inne niż Ubezpieczyciel, Ubezpieczający, Ubezpieczony bądź inna Osoba Uprawniona);    Przewiń stronę

24) pojazdy - pojazdy mechaniczne zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej i dopuszczone do ruchu na drogach stosownie do przepisów ustawy „Prawo o  ruchu drogowym";    Przewiń stronę

25) pokrycie kosztów rzeczoznawcy przy ocenie rozmiaru szkody w ubezpieczeniu upraw - pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów rzeczoznawcy, który oceni szkodę w uprawie rolnej prowadzonej przez  Ubezpieczonego objętej ubezpieczeniem w innym zakładzie ubezpieczeń niż Ubezpieczyciel - w przypadku sporu (również na etapie przedsądowym) pomiędzy Ubezpieczonym a tym zakładem ubezpieczeń co do zakresu szkody w uprawach;    Przewiń stronę

26) porada prawna dotycząca wypadków komunikacyjnych i wszelkich zdarzeń w ruchu drogowym - porady prawne i konsultacje prawne dotyczące wszystkich kwestii prawnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi i zdarzeniami w ruchu drogowym, które nie zostały objęte w pozostałych zakresach ubezpieczenia;    Przewiń stronę

27) porada prawna w zakresie prawa cywilnego - porady prawne i konsultacje prawne dotyczące wszystkich kwestii prawnych związanych z prawem cywilnym (zagadnienia ogólne, prawo zobowiązań, spadkowe, rodzinne, konsumenckie), nie wyłączonych z zakresu ochrony ubezpieczeniowej;    Przewiń stronę

28) posiadacz - posiadacz samoistny pojazdu oraz korzystający z pojazdu na podstawie umowy leasingu;    Przewiń stronę

29) Ubezpieczający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składek;    Przewiń stronę

30) Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której zawarto umowę;    Przewiń stronę

31) udział własny - kwota, o którą Ubezpieczyciel zmniejsza wypłacone odszkodowanie, ustalona jako stała wartość, procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia lub procent wysokości szkody;    Przewiń stronę

32) uprawniony kierowca lub pasażer - osoba, która używa ubezpieczonego pojazdu za wyraźną lub dorozumianą zgodą właściciela pojazdu lub korzystającego z pojazdu na podstawie umowy leasingu;    Przewiń stronę

33) wynagrodzenie adwokata - wynagrodzenie adwokata, z którego usług korzysta Ubezpieczony pokrywane według następujących zasad:    

a) dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez adwokata poleconego Ubezpieczonemu przez Ubezpieczyciela - wysokość wynagrodzenia dla adwokata nie jest limitowana i wynika z uzgodnień pomiędzy adwokatem a Ubezpieczycielem,

b) dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez adwokata wybranego przez Ubezpieczonego obowiązują zasady następujące:

  1. dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez adwokata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje się za należne kwoty stawek minimalnych określonych na podstawie odpowiednich przepisów prawa w sprawie opłat za czynności adwokatów,

     2.  dla kosztów zastępstwa prawnego świadczonego przez uprawnionego prawnika na terytorium innych państw     stosuje się stawki ustawowe przewidziane za daną czynność w danym systemie prawnym,

     3.w razie braku w danym państwie regulacji prawnej dotyczącej wysokości stawek lub w przypadku, gdy prawodawstwo danego kraju dopuszcza uznanie w kształtowaniu tych stawek w obrocie, wynagrodzenie za świadczenie określonego typu usługi prawnej nie może być wyższe od średnich stawek rynkowych obowiązujących w danym kraju,

     4.w postępowaniu przedsądowym, Ubezpieczyciel przejmuje koszty wynagrodzenia adwokata do wysokości  określonej w pkt. a), ustalonej według zasad określonych w przepisach, stanowiących podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Odpowiednio stosuje się postanowienia punktów b)-c), z tym że w przypadku, gdy w danym państwie istnieje system opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przedsądowym, stosuje się te przepisy,

c) Ubezpieczyciel zwraca koszty wynagrodzenia jednego adwokata, a w przypadku konieczności obrony praw Ubezpieczonego za granicą Ubezpieczyciel pokrywa koszty 2 pełnomocników - jednego w Polsce, drugiego za granicą,

d) zasady opisane w pkt. a)-c) dotyczą ustalania wysokości wynagrodzenia dla adwokata zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym - przy czym za oba te etapy należy się jedno wynagrodzenie ustalane według tychże zasad;    Przewiń stronę

34) zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną - zwrot kosztów prowadzenia sprawy cywilnej przez stronę przeciwną na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, do  którego Ubezpieczony został zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

 

Przewiń stronę      Wstecz?       MENUNowości